Konkursai

 KONKURSAS
VARĖNOS KULTŪROS CENTRO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO
PAREIGOMS EITI

Varėnos kultūros centras skelbia konkursą kultūrinės veiklos vadybininko (pareigybės lygis A2 arba B, pareigybės grupė – 3) pareigoms eiti terminuotam darbui (pavaduoti VPA metu). Minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,7 (baziniais dydžiais), maksimalus – 8,36 (baziniais dydžiais) priklausomai nuo profesinio darbo patirties.

PASKIRTIS

Varėnos kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininko pareigybės paskirtis – renginių organizavimas, informacijos ir bilietų platinimas, klientų pritraukimas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį meno studijų arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1-erių metų darbo patirtį vadybos arba renginių organizavimo srityje;
1.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
1.4. gerai mokėti valstybinę kalbą, paisyti kalbos kultūros reikalavimų, išmanyti raštvedybą, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu).
1.5. mokėti rengti projektus, vertinti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei teikti išvadas, pasiūlymus;
1.6. žinoti darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimus, o taip pat profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus ir jų laikytis darbe;
1.7. būti kultūringu, kūrybingu, pareigingu, iniciatyviu, komunikabiliu, kruopščiu, sąžiningu ir atsakingu.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. populiarina profesionalųjį meną mieste ir rajone, planuoja ir organizuoja profesionalių atlikėjų, kolektyvų pasirodymus, koncertus, spektaklius ir kt. Organizuoja Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalį ir t.t.;
2.2. organizuoja ir vykdo kultūros produktų (spektaklių, koncertų, įvairių kitų renginių) reklaminės medžiagos ir bilietų platinimą rajono įstaigose, įmonėse, mokyklose ir kitur;
2.3. vertina esamų klientų poreikius ir užsiima aktyvia naujų klientų paieška;
2.4. rengia bei įgyvendina viešųjų ryšių bei pardavimo skatinimo kampanijas;
2.5. prisideda prie kitų renginių organizavimo Varėnos kultūros centre;
2.6. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su organizacijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis, ieško ir mezga ryšius su šalies ir užsienio partneriais;
2.7. rengia ir įgyvendina kultūrinės veiklos ir edukacines programas (projektus);
2.8. kuruoja meno kolektyvų veiklą: koordinuoja mėgėjų meno kolektyvų metų veiklos programų ir ataskaitų rengimą ir pateikimą Kultūros centro direktoriui; sudaro repeticijų grafikus; išmano kolektyvų repertuarą ir kt.
2.9. tvarko ir saugo savo veiklos dokumentaciją, fiksuoja ir aprašo kultūros centro renginius, veda Kultūros centro renginių metraštį;
2.10. konsultuoja kultūros centro ir struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojus savo kompetencijos ribose;
2.11. vertina esamą kultūros ir jos verslo aplinką, organizuoja taikomuosius kultūrinės veiklos tyrimus;
2.12. teikia siūlymus kultūros centro direktoriui kultūrinių renginių organizavimo, renginių kokybės gerinimo klausimais;
2.13. tausoja Kultūros centro nuosavybę ir užtikrina, kad darbui skirtos patalpos ar kitas turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas.
2.14. kelia kvalifikaciją kursuose, seminaruose;
2.15. nesant kultūrinių renginių koordinatoriaus (ligos, atostogų ir pan.) administruoja Varėnos kultūros centro svetainę ir Varėnos kultūros centro paskyras socialiniuose tinkluose;
2.16. vykdo kitus vienkartinius Kultūros centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Kultūros centro vykdoma veikla.

Asmenys, atitinkantys keliamus reikalavimus ir pageidaujantys užimti šią pareigybę iki 2020 m. spalio 13 d. turi pateikti:
1. Prašymą dėl dalyvavimo atrankoje.
2. Gyvenimo aprašymą (CV).
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Dokumentus galima pateikti l. e. direktoriaus pareigas Miglitai Kašėtienei el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti., registruotu paštu arba pristatant dokumentus į vietą: Varėnos kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 2, 65174 Varėna, tel. (8 310) 51 171.

Atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


KONKURSAS
VARĖNOS KULTŪROS CENTRO KULTŪROS PROJEKTŲ VADOVO
PAREIGOMS EITI

Varėnos kultūros centras skelbia konkursą kultūros projektų vadovo (pareigybės lygis A2 arba B, pareigybės grupė – 3) pareigoms eiti. Minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,7 (baziniais dydžiais), maksimalus – 8,36 (baziniais dydžiais).

PASKIRTIS

Varėnos kultūros centro kultūros projektų vadovo pareigybės paskirtis – kultūros srities projektų koordinavimas, rengimas ir įgyvendinimas.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą (pageidautina humanitarinės arba socialinės srities);
1.2. mokėti bent vieną užsienio kalbą;
1.3. turėti ne mažesnę nei 1 metų profesinę darbo patirtį projektų rengimo arba įgyvendinimo srityje;
1.4. turėti supratimą apie projektų sutarčių rengimą, kultūrinę veiklą reglamentuojančius įstatymus, dokumentų rengimo, įforminimo ir tvarkymo reikalavimus kultūros srityje;
1.5. mokėti rengti projektus, vertinti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei teikti išvadas, pasiūlymus;
1.6. gerai mokėti valstybinę kalbą, išmanyti raštvedybą, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu);
1.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
1.8. žinoti darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimus, o taip pat profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus ir jų laikytis darbe;
1.9. būti kūrybingu, pareigingu, iniciatyviu, komunikabiliu, kruopščiu, sąžiningu ir atsakingu.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia projektus, projektų paraiškas ir kitą dokumentaciją ES struktūriniams, nacionaliniams ir tarptautiniams fondams;
2.2. atsako už projektų įgyvendinimą;
2.3. koordinuoja Varėnos kultūros centro, kino ir parodų salių, VKC struktūrinių teritorinių padalinių projektų rengimą ir įgyvendinimą;
2.4. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio organizacijomis – esamais ir potencialiais projektų partneriais;
2.5. ieško rėmėjų rengiamų projektų įgyvendinimui;
2.6. rengia bei įgyvendina kultūros projektų viešinimo kampanijas, tvarko ir saugo savo veiklos dokumentaciją;
2.7. konsultuoja kultūros centro ir struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojus savo kompetencijos ribose, pagal poreikį organizuoja ir veda mokymus (paraiškų pildymo ir pan.);
2.8. vertina ir analizuoja esamą kultūrinės veiklos, kultūros infrastruktūros aplinką, rengia išvadas, teikia siūlymus projektų prioritetų formavime ir įgyvendinime;
2.9. teikia siūlymus kultūros centro direktoriui projektinės veiklos organizavimo, projektų įgyvendinimo kokybės gerinimo klausimais;
2.10. tausoja Kultūros centro nuosavybę ir užtikrina, kad darbui skirtos patalpos ar kitas turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas;
2.11. kelia kvalifikaciją kursuose, seminaruose;

Asmenys, atitinkantys keliamus reikalavimus ir pageidaujantys užimti šią pareigybę iki 2020 m. spalio 15 d. turi pateikti:
1. Prašymą dėl dalyvavimo atrankoje.
2. Gyvenimo aprašymą (CV).
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Dokumentus galima pateikti l. e. direktoriaus pareigas Miglitai Kašėtienei
el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti., registruotu paštu arba pristatant dokumentus į vietą: Varėnos kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 2, 65174 Varėna, tel. (8 310) 51 171.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016