Konkursai

ieskome naujo komandos nario geras low

KONKURSAS
VARĖNOS KULTŪROS CENTRO VAIKŲ IR JAUNIMO ORGANIZATORIAUS PAREIGOMS EITI


Varėnos kultūros centras skelbia konkursą Varėnos kultūros centro vaikų ir jaunimo renginių organizatoriaus (pareigybės lygis A2) pareigoms eiti (1 et.) neterminuotam laikotarpiui. Pareiginės algos koeficiento minimumas 6,0 (BD), maksimumas 10,0 (BD).

PASKIRTIS
Planuoti, organizuoti ir vesti Varėnos kultūros centro renginius, skirtus vaikams ir jaunimui.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
• turėti socialinių arba humanitarinių studijų krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
• išmanyti kultūros renginių organizavimo specifiką;
• sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
• gebėti dirbti komandoje;
• gerai mokėti valstybinę kalbą, paisyti kalbos kultūros reikalavimų, išmanyti raštvedybą, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu);
• mokėti rengti projektus, vertinti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei teikti išvadas, pasiūlymus;
• išmanyti jaunimo politikos pagrindų įstatymą;
• žinoti darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimus, o taip pat profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus ir jų laikytis darbe;
• būti kultūringam, kūrybingam, pareigingam, iniciatyviam, komunikabiliam, kruopščiam, sąžiningam ir atsakingam.

FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• vykdo darbą su jaunimu;
• inicijuoja, planuoja ir organizuoja Centro renginius, skirtus vaikams ir jaunimui;
• kuria scenarijus įvairaus pobūdžio ir apimties renginiams, šventėms, konkursams, festivaliams ir kt., skirtiems vaikams ir jaunimui, bei juos įgyvendina;
• vadovauja organizuojamų renginių repeticijoms;
• rūpinasi organizuojamų renginių meniniu lygiu;
• veda renginius arba paruošia vedėjus Centro renginiams vaikams ir jaunimui;
• turi išsamų supratimą apie scenografiją, tautinį bei sceninį kostiumą;
• rengia ir įgyvendina įvairius sociokultūrinius ir kultūrinius projektus vaikams bei jaunimu;
• kuruoja NVŠ (neformalaus vaikų švietimo) veiklą Centro ir struktūriniuose padaliniuose;
• rengia bei įgyvendina NVŠ viešinimo kampanijas;
• bendradarbiauja su mėgėjų meno kolektyvų vadovais ir Centro specialistais organizuojant renginius;
• palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis;
• konsultuoja Centro struktūrinių padalinių darbuotojus savo kompetencijos ribose;
• nustatytu laiku direktoriaus pavaduotojui kultūrinei veiklai pristato savo veiklos planus (metų, ketvirčių, mėnesio) bei ataskaitas;
• tausoja Centro nuosavybę ir užtikrina, kad darbui skirtos patalpos ar kitas turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas;
• savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės, Kultūros ministerijos nutarimais, Varėnos rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, Centro nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais;
• vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su pareigybės paskirtimi.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Gyvenimo aprašymą (CV).
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

Dokumentai priimami nuo 2023 m. kovo 8 d. iki 2023 m. kovo 21 d. (imtinai) Varėnos kultūros centro I aukšte, 3 kab., J. Basanavičiaus g. 2, Varėna arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. 

Asmenys, kurie atitiks nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, dalyvaus atrankoje. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Išsamesnė informacija tel. 8 676 12 268, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. 

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016