Konkursai

KONKURSAS

VARĖNOS KULTŪROS CENTRO KULTŪROS PROJEKTŲ VADOVO PAREIGOMS EITI

Varėnos kultūros centras skelbia konkursą Varėnos kultūros centro kultūros projektų vadovo (pareigybės lygis A2) pareigoms eiti (1 et.) neterminuotam laikotarpiui. Pareiginės algos koeficiento minimumas 6,0 (BD), maksimumas 10,0 (BD).

PASKIRTIS

Kultūros projektų rengimas ir įgyvendinimas, kitų Varėnos kultūros centro darbuotojų kultūros projektų koordinavimas.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą;
 • turėti supratimą apie projektų sutarčių rengimą, kultūrinę veiklą reglamentuojančius įstatymus, dokumentų rengimo, įforminimo ir tvarkymo reikalavimus kultūros srityje;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
 • mokėti rengti projektus, vertinti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei teikti išvadas, pasiūlymus;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą, paisyti kalbos kultūros reikalavimų, išmanyti raštvedybą, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu);
 • žinoti darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimus, o taip pat profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus ir jų laikytis darbe;
 • būti kultūringam, kūrybingam, pareigingam, iniciatyviam, komunikabiliam, kruopščiam, sąžiningam ir atsakingam.

FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:      

 • rengia projektus, projektų paraiškas ir kitą dokumentaciją ES struktūriniams, nacionaliniams ir tarptautiniams fondams;
 • atsako už Centro projektų įgyvendinimą;
 • koordinuoja Centro, kino ir parodų salių, struktūrinių padalinių projektų rengimą ir įgyvendinimą;
 • bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio organizacijomis – esamais ir potencialiais projektų partneriais;
 • ieško rėmėjų rengiamų projektų įgyvendinimui;
 • rengia bei įgyvendina kultūros projektų viešinimo kampanijas, tvarko ir saugo savo veiklos dokumentaciją;
 • koordinuoja Kultūros paso programas;
 • rengia bei įgyvendina Kultūros paso paslaugų viešinimo kampanijas;
 • konsultuoja Centro ir struktūrinių padalinių darbuotojus savo kompetencijos ribose, pagal poreikį organizuoja ir veda mokymus (paraiškų pildymo ir pan.);
 • nustatytu laiku direktoriaus pavaduotojui kultūrinei veiklai pristato savo veiklos planus bei ataskaitas;
 • vertina ir analizuoja esamą kultūrinės veiklos, kultūros infrastruktūros aplinką, rengia išvadas, teikia siūlymus projektų prioritetų formavime ir įgyvendinime;
 • teikia siūlymus Centro direktoriui projektinės veiklos organizavimo, projektų įgyvendinimo kokybės gerinimo klausimais;
 • tausoja Centro nuosavybę ir užtikrina, kad darbui skirtos patalpos ar kitas turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas;
 • savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės, Kultūros ministerijos nutarimais, Varėnos rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, Centro nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais;
 • vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su pareigybės paskirtimi.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Gyvenimo aprašymą.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. gruodžio 7 d. iki 2022 m. gruodžio 20 d. (imtinai) Varėnos kultūros centro I aukšte, 3 kab., J. Basanavičiaus g. 2, Varėna arba el. paštu kulturos.centras@varena.lt

Asmenys, kurie atitiks nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, dalyvaus atrankoje. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Išsamesnė informacija:

Miglita Kašėtienė, Varėnos kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai, tel. 8 676 12 268, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti..


KONKURSAS

VARĖNOS KULTŪROS CENTRO VAIKŲ IR JAUNIMO RENGINIŲ ORGANIZATORIAUS PAREIGOMS EITI

Varėnos kultūros centras skelbia konkursą Varėnos kultūros centro vaikų ir jaunimo renginių organizatoriaus (pareigybės lygis A2) pareigoms eiti (1 et.) neterminuotam laikotarpiui. Pareiginės algos koeficiento minimumas 6,0 (BD), maksimumas 10,0 (BD).

PASKIRTIS

Planuoti, organizuoti ir vesti Varėnos kultūros centro renginius, skirtus vaikams ir jaunimui.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti socialinių arba humanitarinių studijų krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti kultūros renginių organizavimo specifiką;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėti dirbti komandoje;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą, paisyti kalbos kultūros reikalavimų, išmanyti raštvedybą, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu);
 • mokėti rengti projektus, vertinti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei teikti išvadas, pasiūlymus;
 • išmanyti jaunimo politikos pagrindų įstatymą;
 • žinoti darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimus, o taip pat profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus ir jų laikytis darbe;
 • būti kultūringam, kūrybingam, pareigingam, iniciatyviam, komunikabiliam, kruopščiam, sąžiningam ir atsakingam.

FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • vykdo darbą su jaunimu;
 • inicijuoja, planuoja ir organizuoja Centro renginius, skirtus vaikams ir jaunimui;
 • kuria scenarijus įvairaus pobūdžio ir apimties renginiams, šventėms, konkursams, festivaliams ir kt., skirtiems vaikams ir jaunimui, bei juos įgyvendina;
 • vadovauja organizuojamų renginių repeticijoms;
 • rūpinasi organizuojamų renginių meniniu lygiu;
 • veda renginius arba paruošia vedėjus Centro renginiams vaikams ir jaunimui;
 • turi išsamų supratimą apie scenografiją, tautinį bei sceninį kostiumą;
 • rengia ir įgyvendina įvairius sociokultūrinius ir kultūrinius projektus vaikams bei jaunimu;
 • kuruoja NVŠ (neformalaus vaikų švietimo) veiklą Centro ir struktūriniuose padaliniuose;
 • rengia bei įgyvendina NVŠ viešinimo kampanijas;
 • bendradarbiauja su mėgėjų meno kolektyvų vadovais ir Centro specialistais organizuojant renginius;
 • palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis;
 • konsultuoja Centro struktūrinių padalinių darbuotojus savo kompetencijos ribose;
 • nustatytu laiku direktoriaus pavaduotojui kultūrinei veiklai pristato savo veiklos planus (metų, ketvirčių, mėnesio) bei ataskaitas;
 • tausoja Centro nuosavybę ir užtikrina, kad darbui skirtos patalpos ar kitas turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas;
 • savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės, Kultūros ministerijos nutarimais, Varėnos rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, Centro nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais;
 • vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su pareigybės paskirtimi.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Gyvenimo aprašymą (CV).

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. gruodžio 7 d. iki 2022 m. gruodžio 20 d. (imtinai) Varėnos kultūros centro I aukšte, 3 kab., J. Basanavičiaus g. 2, Varėna arba el. paštu kulturos.centras@varena.lt

Asmenys, kurie atitiks nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, dalyvaus atrankoje. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Išsamesnė informacija:

Miglita Kašėtienė, Varėnos kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai, tel. 8 676 12 268, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti..

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016